De største udfordringer

Hvad siger præsten til denne nye gudstjenesteform. Læs her om Christian Poulsens indtryk efter at frimesserne er blevet en realitet i Snejbjerg.
Det er et kendt og udbredt fænomen, at afholde alternative gudstjenester. Med en bestemt målgruppe i sigte, og med en anden og i forhold til den autoriserede gudstjenesteliturgi, mere fri og ubunden liturgi. Sådanne gudstjenester rummer en række udfordringer og problemstillinger. Hvor selektiv skal målgruppen være? I hvor stor grad skal gudstjenesten rumme en genkendelighed i forhold til den traditionelle højmesse? Og i hvilket omfang skal den alternative gudstjeneste pege hen på højmessen?.
Nogle af disse udfordringer og problemstillinger rummes naturligvis også, når det handler om frimessen.
Frimessen skal ikke være en specialgudstjeneste for særlige grupper f. eks børn eller unge. Det er et mål at enhver af menighedens medlemmer med lige stor glæde skal kunne deltage i frimessen.
Frimessen er sognets hoved-gudstjeneste og skal derfor indeholde gudstjenestens klassiske led som angivet f. eks. i Den Danske Alterbog p 7 f. f.
Disse led skal – trods alternative virkemidler – være genkendelige for den enkelte gudstjeneste-deltager.
Den klassiske salmeskat og den klassiske kirkemusik, skal være repræsenteret sammen med de nyere lovsange og sammen med den mere moderne musik.
Frimessen skal, som enhver gudstjeneste i alle dens led og udtryk, rumme ordentlig teologi, i mit univers klassisk luthersk kristendom.
Frimessen skal midt i alle de virkemidler, den gør brug af, kunne fastholde, at en gudstjeneste ikke er et mindested for den Jesus, der levede engang, men en mødeplads, hvor den opstandne og levende frelser i ord og sakramente møder os.
Det betyder med andre ord, at de alternative former, der vælges, også skal kunne modsvare den glæde, den højtid, den alvor og den hellighed, der springer ud af dette møde
Lykkes det så at takle disse udfordringer? Nej, det ved jeg ikke, og jeg skal vistnok ikke her afsige den endelige kendelse. Men det er åbenlyst, at min glæde ved at deltage i projektet også har at gøre med en overbevisning om, at det indimellem er på vej til at lykkes
Christian Poulsen
Dertil kommer den særlige problemstilling, at der er tale om en gudstjeneste på højmessens plads. Det vil hos os sige, at det ikke blot er sognets hovedgudstjeneste, det er også sognets eneste gudstjeneste. Der er altså ikke tale om en gudstjeneste, som peger hen på sognets hovedgudstjeneste - for frimessen er sognets hovedgudstjeneste. Det vil også sige, at målgruppen i videste forstand er alle menighedens medlemmer.
Christian Poulsen
© Frimesse.dk Kontakt os